نشست تخصصی شرکت بین الملل عمران سریر با مسئولین برق منطقه‌ای استان خراسان

در حاشیه چهاردهمین کنفرانس تونل ایران تاریخ ۲ و ۳ خردادماه ۱۴۰۲، نشستی با حضور مسئولین برق منطقه ای استان خراسان و محمود جنتیان (مدیرعامل)، محمدرضاجنتیان (رئیس هیئت مدیره)، مهندس شریعت‌پور (معاونت دپارتمان راه) شرکت بین الملل عمران سریر و همچنین آقایان زارع زاده (معاونت طرح و توسعه)، علی‌نیا ( کارشناس ساختمان طرح و توسعه ) و دکتر حسینیان (مجری ساختمان طرح و توسعه ) صورت گرفت.
طی این نشست به موضوعات اساسی در رابطه با تونل انرژی و پروژه های تونل انجام شده در شهر مشهد پرداخته شد.